THÔNG BÁO MỜI HỌP “ Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ XVII Nhiệm kỳ IV (2015-2019)”

THÔNG BÁO MỜI HỌP

CTY CPXE KHÁCH TT-HUẾ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 Số : 64 /TB-HĐQT                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 

                                                               *****
                                                                                Huế, ngày 08 tháng 3 năm 2017
 
                             THÔNG BÁO MỜI HỌP
           “ Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ XVII- Nhiệm kỳ IV (2015-2019)”

          Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xe khách TT-Huế

             Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần xe khách TT-Huế hiện hành.

             Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 3 năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ thường niên lần thứ XVII.

Cụ thể như sau:

1-Thời gian Đại hội:

Vào lúc 13h30 - Thứ tư - Ngày 22 tháng 3 năm 2017

2- Địa điểm tổ chức Đại hội:

 Tại Văn phòng Công ty cổ phần xe khách TT-Huế.

 Địa chỉ: Số 99 An Dương Vương -Thành phố Huế.

3- Thành phần tham dự Đại hội:

Theo danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 06/3/2017.

Niêm yết tại văn phòng Công ty.

4- Nội dung chính của Đại hội:

* Báo cáo kết quả SXKD năm 2016;

* Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017;

* Báo cáo công khai tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

* Kế hoạch đầu tư năm 2017

* Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2016;

* Thi đua khen thưởng năm 2016.

5- Ủy quyền tham dự Đại hội:

Trường hợp cổ đông không thể tham dự đại hội, có thể ủy quyền cho người khác hoặc Hội đồng quản trị để dự họp (theo mẫu đính kèm), gửi về Ban thường trực HĐQT trước ngày 21/3/2017.

                                                                        T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                CHỦ TỊCH

 

 

  
                                  Thông báo này thay cho giấy mời.

Tin cùng chuyên mục
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH TT-HUẾ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XVII Nhiệm kỳ IV (2015-2019) & HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG - NĂM 2017 ______________________
DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC 2016
Thông báo
Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông

GIÁ VÉ XE Ô TÔ KHÁCH PHI LONG TẾT GIÁP NGỌ-2014
Công ty Cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế tiến hành “Đại hội Cổ đông hết nhiệm kỳ III (2010-2014) & Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 15
THÔNG BÁO TẬP HUẤN CHO NGƯỜI LÁI XE CÁC HẠNG B2,C,D,E, Fc VÀ NVPV TRÊN XE KHÁCH, XE BUÝT
V/v đề nghị xem xét việc giải quyết cho Công ty cổ phần TC Huế mở tuyến xe Buýt thành phố Huế đi thành phố Đà Nẵng và ngược lại
Công ty Cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế tiến hành Hội nghị người lao động và Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 16 (2015-2019)
 Lịch chạy xe
Tuyến: Huế - Đà Nẵng
 Giờ chạy: Xuất bến vào các buổi sáng hàng ngày từ 5h đến 12h; mỗi chuyến cách nhau 15 phút
 Giá: 60.000 d

Tuyến: Huế -Thành Phố Hồ Chí Minh
 Giờ chạy: Xuất bến buổi sáng tất cả các ngày trong tuần
 Giá: 520.000d ( xe giuong nam có máy lanh, Wifi)

Tuyến: Huế - Hà Nội
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 5 giờ chiều vào tất cả các ngày trong tuần.
 Giá: 310.000 d

Tuyến: Huế - Buôn Mê Thuột
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 2 giờ chiều các ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần tại Bến xe Phía nam
 Giá: 380.000 d

Tuyến: Huế - Lao Bảo
 Giờ chạy: Xuất bến vào lúc 7h00 vào các ngày trong tuần tại bến xe Phía Bắc.
 Giá: 87.000 d

Tuyến: Huế - Vinh Hiền
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 8h và 12h00 vào tất cả các ngày trong tuần tại bến xe Đông Ba.
 Giá: 25.000 ð

Tuyến: Nam Đông - Vinh Hiền
 Giờ chạy: Chạy hàng ngày vào lúc 7h tại Bến xe Nam Đông về và 6h30 tại bến xe Vinh Hiền lên
 Giá: 30.000 ð

Tuyến: Huế - Nam Đông (Buýt)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 5h40; 9h5; 10h45; 14h5 và 16h40 hàng ngày tại bến xe Đông Ba và bến xe Nam Đông.
 Giá: 25.000 d

Tuyến: Huế - A Lưới (Buýt)
 Giờ chạy: Xuất phát hàng ngày vào lúc 6h15;9h; 11h15;14h00 và 15h15 tại bến xe Phía Nam (Huế)và Bến xe A Lưới
 Giá: 35.000 d

Tuyến: Huế -Savanakhẹt (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 8h00 vào các ngày thứ 2,thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại Bến xe Phía Nam. Trở về vào lúc 9h00 các ngày thứ 3, 5, 7 trong tuần tại bến Savan.
 Giá: 300.000 ð

Tuyến: Huế - Salavan (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 7h30 các ngày thứ 3, thứ 6 và CN trong tuần tại BX Phía Nam. Trở về lúc 8h00 ngày thứ 2,4 và 6 tịa bến xe SAlavan.
 Giá: 300.000 d

Tuyến: Huế - Thà Khẹt (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 7h30 sáng vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần tại Bến xe Phía Nam Xuất bến về lúc 8h00 sáng các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần tại Bến xe Thakhet.
 Giá: 300.000 d

Tuyến: Huế - A ta pư (Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến lúc 7 giờ30 các ngày trong tuần (2 ngày 1 chuyến)tại Bến xe phía Nam
 Giá: 360.000 d

Tuyến: Huế - ViênChăn ( Lào)
 Giờ chạy: Xuất bến tại BX Phía Nam lúc 8g30 vào các ngày thứ 2, 4, 6 và CN trong tuần
 Giá: 500.000d

Tin công ty

Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐH CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 18- NHIỆM KỲ 4 (2015-2019)

xem tiếp


Thông báo
Về việc thu hút xe chạy vào tuyến Huế- An Sương

xem tiếp


 Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh Kinh doanh
Đào tạo
Lãnh đạo